Office Directories

The Middle-level Departments of SFLS (September, 2012)
 

Department

Principal

Deputy  

Assistant

Principal Office

Cao Lunhua

Zhang Tong
Zhou Guohai
Ji Jianfei

Tao Ni

 Principal Council

Ji Jianfei
(part-time)

Ding Qingqing
 

Kindergarten of SFLS

Zhou Yao

Chu Aihua
Shang Junnin

Wang Wenshu
Shi Tingting

Course Center of Kindergarten 

Xu Min
   

Dream Kindergarten

Jin Su
 
Cao Ling

Primary Teaching Guide Office

Xu Wenhua

Zhou Wei

Wang Yuanyuan

Overseas Department

Yuan Ji’ming
 
Chen Xinning

Junior Teaching Guide Office

Li Jiamei

Wu Zhilan

Fu Fei

Senior Teaching Guide Office

Xu Jianfen

Chen Jie
 
 

Primary International Department

Tao Ni

Wang Haiyan
Zhang Xuefeng
 

Senior International Department

Tao Ni
(part-time)

Du Shaowu
Huang Shanwen
Bai Wen
 

Human Resources Department

Hou Fangfang

Zhang Jinkun
 

Admission Organization Department
 
He Jing
 

Office of General Services

Bu Rongfang

Yang Yong

Li Zongmin
Zhou Jifeng

Educational Science Department

Dong Jiwen
 
Cai Jie

Department of Living Management

Ma Jinyuan
   

Financial Department

Ren Hongyan
   

the Labor Union

Ye Wei
   

Young Pioneers

Wang Yuanyuan
   

Youth League branch

Xu Yong
   

Party Branch

Cao Lunhua

Ye Wei