Office Directories


The Middle-level Departments of SFLS (Nov. 2016)
 

Department

Principal

Deputy  

Assistant

Principal Office

DONG BIN
ZHOU GUOHAI
DU SHAOWU
ZHOU YAO
YUAN JIMIN
CHEN JIE
HUANG XIANJUN

 

Principal Council

WU YING
  MA JING
WU MENGQI

Kindergarten of SFLS

PAN YUN
MIAO HAIRONG
SHANG JUNNING

SONG CHI

CAO LING

Primary Teaching Guide Office

CAI JIE
WANG YUANYUAN
HUANG YUJUAN
JIN LINGLING

Overseas Department

YUAN JIMIN
 
 

Junior Teaching Guide Office

LI JIAMEI

WU ZHILAN
XU YUZHONG
 

Senior Teaching Guide Office
  ZHANG JINCHENG
ZHOU GUANGHUI
 
 

Primary International Department

ZHENG XU
 
TANG YANLING  
IGCSE Department FANG HUI    
Senior International Department CHEN LI SHAO LIFENG
WENG XIAOYAN
FENG YANHUA
 

Faculty Department Center
ZHANG JINKUN CHEN LAN
 
ZHU HEJIN
LIU JIAO

General Affairs Department

ZHOU GUOHAI
YANG YONG
XU JINGJING
 

Department of Living Management
MA JINYUAN XIA MINGHUA  

Financial Department

ZHANG MIN
   

The Labor Union

XU JIANFENG
   

Young Pioneers
JIN LINGLING    

Youth League branch

XU YONG
   

Party Branch

DONG BIN